Výměna zkušeností a hledání nových cest v matematice

Matematech

V současné době pozorujeme všeobecný pokles zájmu o dosažení kvalitních výsledků ve studiu matematiky ze strany studentů na středních školách v obou regionech. Značná část současné generace středoškolských studentů považuje matematiku za velmi náročný předmět, snaží se vyrovnat se s nároky na její zvládnutí s vynaložením minimálního úsilí. Pokud mají možnost volby náročnosti prověřování vědomostí v matematice si volí nejméně náročné varianty zkoušky. To má mimo jiné za následek pokles úrovně „všeobecné matematické gramotnosti“, nezájem o ty vysokoškolské studijní obory, které vyžadují vstupní matematické znalosti a které mají matematiku jako jeden ze základních studijních předmětů. V souvislosti se všeobecným poklesem počtu příslušníku populačních ročníků v důsledku demografické deprese pak dochází k tomu, že na tyto obory, které nepatří z uvedených důvodů mezi obory atraktivní, přicházejí studenti s velmi nízkou úrovní matematických znalostí i dovedností.

Tomu je nutné čelit hledáním nových způsobů pozitivní motivace ke studiu matematiky, nových metod výuky matematiky, nových přístupů k prověřování jejích výsledků na středních školách a také diskusí o způsobech péče o studenty, nadané na matematiku. Chceme hledat nové cesty, včetně používání počítačů ve výuce matematiky.


Základní informace o projektu

Název projektu: Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest

Akronym projektu: Matematika přes hranice

Číslo projektu: M00210

Operační program:  Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (Cíl EÚS AT-ČR)

Prioritní osa 1 – Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how.

Oblast podpory –  Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace.

Vedoucí partner projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (USB).

Partner projektu: Johannes Kepler Universität Linz (JKU).

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Pedagogická fakulta | Design INstudio