Autoři: Mgr. Luboš Nečeda, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum, který byl zaměřen na hledání faktorů majících vliv na volbu povolání zvlášť u žáků základních a středních škol. Zde pojednáváme o výzkumu, který byl zaměřen na žáky středních škol.

Použitá metoda: dotazníkové šetření.
Dotazník obsahoval 11 otázek, z nichž některé byly uzavřeného charakteru (9 otázek) a některé otevřeného (2 otázky). Dotazník nebyl standardizován.

Zkoumaný vzorek: 230 studentů 3. a 4. ročníku středních škol  jihočeského regionu (122 gymnaziálních studentů, 62 studentů SPŠ,  46  studentů Technického lycea). Z toho 143 chlapců a 87 dívek.

Dotazník SŠ (pdf)

Vyhodnocení dotazníku SŠ (pdf)