Autoři: Mgr. Luboš Nečeda, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum, který byl zaměřen na hledání faktorů majících vliv na volbu povolání zvlášť u žáků základních a středních škol. Zde pojednáváme o výzkumu, který byl zaměřen na žáky základních škol.

Použitá metoda: dotazníkové šetření.
Dotazník obsahoval 11 otázek, z nichž některé byly uzavřeného charakteru (9 otázek) a některé otevřeného (2 otázky). Dotazník nebyl standardizován.

Zkoumaný vzorek: 215 žáků 8. a 9. ročníku základních škol  jihočeského regionu. Z toho 105 chlapců, 110 dívek.

Dotazník ZŠ (pdf)

Vyhodnocení dotazníku ZŠ (pdf)