Autoři: Mgr. Pavel Kolář, Mgr. Jitka Nováková, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum na téma „Spojitost matematiky s technickými obory“.

Jednalo se o první fázi výzkumu mapující výchozí stav vztahu žáků k technickým oborům v souvislosti s volbou jejich budoucího povolání.

Použitá metoda: dotazníkové šetření.
Dotazník obsahoval 9 otázek, z nichž některé byly uzavřeného charakteru a některé otevřeného. Dotazník nebyl standardizován.

Zkoumaný vzorek: 169 žáků 9. ročníků základních škol jihočeského regionu.

Statistické vyhodnocení:

Prezentace výsledků 1. fáze výzkumu, které byly získány na základě frekvenční analýzy (předneseno na 4. workshopu projektu 10. 11. 2017):
Prezentace výzkumu (pdf).