Geometrické odvození vztahu pro druhou mocninu přirozeného čísla jako součet lichých čísel.

Autor: Marek Vejsada
Vytvořeno v programu: GeoGebra
Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube:
http://www.geogebratube.org/material/show/id/100144